Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Copy nhạc vào VOLUME1

Thực hiện trên máy tính chạy hệ điều hành Windows

1. Đảm bảo chức năng Sharing Control đang được bật (Menu > System > Sharing Control : ON)
2. Chép nhạc bạn muốn vào thư mục NAS theo đường dẫn: \\VOLUME\volume-share\NAS
3. Cập nhật nhạc vừa chép vào Library: (Menu > Library > UPDATE LIBRARY)


* Thực hiện tương tự khi muốn Xóa nhạc ra khỏi VOLUME.

Video hướng dẫn

Table of Contents