Self Help Documentation
< All Topics
Print

Thiết lập cập nhật tự động và cập nhật “bằng tay” cho các bộ lọc

Cập nhật tự động

AdGuardHome hỗ trợ việc thiết lập cập nhật tự động các bộ lọc theo giờ/ngày.
Từ màn hình quản trị web, chọn Setting > General settings

Chọn tần suất cập nhật ở mục Filters update interval

Cập nhật “bằng tay”

Ở màn hình thêm bộ lọc (Filters > DNS blocklists), chọn Check Update

Table of Contents