Self Help Documentation
< All Topics
Print

Áp chặn truy cập riêng biệt cho từng Thiết bị

AdGuardHome hỗ trợ việc chặn truy cập cho từng thiết bị riêng lẻ, tức là ngoài việc áp dụng chính sách chặn chung cho tất cả thiết bị trong gia đình, bạn có thể thiết lập chính sách riêng cho từng thiết bị cụ thể.

Ví dụ: chỉ chặn web người lớn, dịch vụ Youtube, Tiktok cho iphone/ipad trẻ con trong nhà. Các thiết bị khác thì chỉ áp dụng chính sách an toàn chung.

Đây là thiết lập tương đối “nâng cao” với người không chuyên một xíu thôi.

AdGuardHome xem mỗi thiết bị truy cập internet là một Client, mỗi Client được nhận diện qua địa chỉ IP address mà router wifi cấp cho thiết bị lúc khởi động. Để địa chỉ IP address không thay đổi bạn nên kết hợp khai báo cấp phát địa chỉ IP address dành riêng trên router wifi (DHCP Reservation/Manually Assigned IP).

Để tạo mới Client, vào mục Settings > Client settings

Chọn Add Client, khai báo tên và địa chỉ IP của client

Bỏ chọn Use global settings để chọn áp dụng chính sách riêng

Tương tự nếu muốn chặn riêng dịch vụ giải trí, bạn bỏ chọn use global blocked services và chọn riêng dịch vụ nào muốn chặn ở tab Block specific services. Chọn Save để bắt đầu áp dụng.

Table of Contents