Self Help Documentation
< All Topics
Print

Cấu hình lần đầu AdGuardHome

Lần đầu tiên sử dụng Dock AGH, bạn cần cấu hình user, password để đăng nhập cũng như cổng kết nối đến giao diện web quản trị. Việc này chỉ mất khoảng 1-3 phút thao tác.

Sau khi hoàn tất quá trình lắp đặt và khởi động xong thiết bị, bạn sử dụng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ http://adguard:3000 hoặc http://adguard.local:3000. Bạn cũng có thể truy cập bằng địa chỉ IP address của Dock AGH, ví dụ http://192.168.1.xxx:3000 (địa chỉ IP address này được router wifi nhà bạn cấp tự động cho thiết bị trong quá trình khởi động). Cổng 3000 là cổng mặc định để truy cập cấu hình AGH lần đầu sử dụng.

Màn hình configuration wizard

Khai báo cổng kết nối web để quản trị ở màn hình ⅖, bạn cứ để mặc định 80 (cổng tiêu chuẩn web/http)

Khai báo user, password để quản trị ở màn hình ⅗, lưu ý ghi nhớ lại để đăng nhập về sau.

Hoàn tất đến màn hình 5/5 rồi chọn Open Dashboard để đăng nhập vào AdGuardHome.

Cấu hình lần đầu hoàn tất, bạn sẽ sử dụng thông tin user, password và cổng đăng nhập đã khai báo ở bước trên để truy cập giao diện web quản trị về sau.

Giao diện web quản trị AdGuardHome

Table of Contents