Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn Cấu hình cơ bản domoticz

 1. Bật tính năng Domoticz Smart Home trên domo router

Ở giao diện quản trị Domo router, trong phần Advanced settings, chọn mục Administration > Services, chọn Enable Domoticz SmartHome Service và Apply

Bạn có thể check log router sau khi Apply để kiểm tra việc khởi động

2. Truy cập vô giao diện Smart Home

Dịch vụ nhà thông minh Domoticz chạy trên cùng router với cổng dịch vụ 8080, ta dùng trình duyệt truy cập vào dashboard theo địa chỉ http://IP-domo-router:8080 (ví dụ:  http://192.168.8.1:8080)

Dashboard mặc định Nhà thông minh Domoticz khi chưa cấu hình cảm biến

3. Cấu hình thông số đầu tiên

Từ giao diện chính, chọn Setting

Ở Mục Location, chọn To find your location click Here, nhập địa danh rồi chọn GetLatLong tự động. Bạn cũng có thể nhập bằng tay thông số này.

Apply Settings để lưu thông số đầu tiên (Latitude, Longtitude).

Table of Contents