Self Help Documentation
< All Topics
Print

Lắp đặt và cấu hình cơ bản DomoRouter (build 2023)

Thông số bản build 2023

Routername: mi3g.local (phần cứng Xiaomi R3G)

Wifi mặc định: mi3G-2.4G/1234567890
LAN: 192.168.15.1 (admin/admin)

  • Domoticz-2023.2 (Build 2023)
  • Filebrowser noauthen
  • Mosquitto noauthen
  • LuciRemote (tinymation.com)
  • Zerotier
  • SMStools (Api support for Domoticz)
  • Internet Detector (support Emails)
  • Rtl433toMQTT

Cấu hình cơ bản

Mặc định Domo Router sẽ phát sóng wifi 2.4Ghz với SSID là: mi3G-2.4G/1234567890

Sử dụng điện thoại /laptop kết nối vào wifi mi3G-2.4G, rồi dùng trình duyệt truy cập địa chỉ web mặc định http://mi3g.local hoặc http://192.168.15.1

tài khoản quản trị admin/admin

Kết nối Domo Router vào mạng wifi gia đình

Chọn mục Network, Wireless. Tùy chọn kết nối vào mạng wifi 2.4Ghz/5Ghz mà chọn 802.11bgn hay 802.11nac, rồi chọn SCAN

Chọn mạng wifi cần kết nối vào ở kết quả SCAN

Ở màn hình tiếp theo, nhập thông tin mật khẩu kết nối wifi của nhà bạn

Chọn SAVE & APPLY

Kiểm tra Domo Router đã kết nối thành công với mạng wifi gia đình

Quay lại mục Network, Wireless để kiểm tra kết nối

Mở firewall để có thể truy cập từ mạng wifi gia đình sang Domo Router

Chọn mục Network, Firewall, rồi Traffic Rules

Ở màn hình Traffic Rules, chọn ADD để tạo mới Rule

Tùy chọn đặt tên Rule, ví dụ: Allow_traffic_WAN_to_router

Lưu ý chọn Destination zone: Device như hình. SAVE

Chọn SAVE & APPLY

Sau bước này, từ mạng wifi gia đình (mạng LAN) có thể truy cập vào được Domo Router nên bạn không cần kết nối laptop/điện thoại vào mạng wifi mi3G-2.4G nữa.

Thông tin địa chỉ IP Address mà wifi gia đình cấp cho Domo Router xem ở mục Status, Overview

Bật tính năng Domoticz

Chọn mục Services, Domoticz

Check Enable rồi SAVE & APPLY

Domoticz chạy ở port 8080, bạn truy cập http://mi3g.local:8080 hoặc http://IP_Address:8080 (IP_Address là địa chỉ IP của Domo Router).

Tài khoản Domoticz mặc định là admin/domoticz.

Bật tính năng FileBrowser

Domo Router có sẵn tính năng FileBrowser dùng để quản lý File và Plugin của Domoticz. Để bật tính năng Filebrowser này lên bạn truy cập mục Service > File Browser

File Browser chạy ở port 8088, bạn truy cập http://mi3g.local:8088 hoặc http://IP_Address:8088 (IP_Address là địa chỉ IP của Domo Router).

Reset về cấu hình mặc định

Lúc router đang hoạt động, sử dụng gim giấy nhấn và giữ nút reset khoảng 6 giây đến khi đèn LED phía trước nhấp nháy đỏ thì bỏ ra. Đợi khoảng 30 giây thiết bị sẽ tự reset về chế độ mặc định (chế độ lúc giao hàng).

Table of Contents