Self Help Documentation
< All Topics
Print

Phần mềm đo nhiệt độ – LogTemp -hãng MR Soft

Giao diện chính của chương trình

Icon hiển thị nhiệt độ ở SysTray windows (+21°C)

Tính năng

Chương trình đo nhiệt độ LogTemp chạy trên máy tính Windows, sử dụng để xem và lưu các gia trị đo nhiệt độ bằng cáp usbtemp. Tần suất/thời gian giữa các lần đo có thể điều chỉnh.Giá trị nhiệt độ đo đạc được hiển thị biểu đồ theo ngày/tuần/tháng. Biểu đồ này có thể thiết lập lưu thành file hình ảnh, hoặc xuất ra định dạng web/html hay lưu vào cơ sở dữ liệu MySQL.
Giao diện hỗ trợ: Ngôn ngữ tiếng Anh.
Thêm một vài hình ảnh chương trình LogTemp:

Program settings
Sensor properties
Messages
Setting for saving
Temperature settings
Setting for graphics
Humidity sensor setup
FTP setup
SMTP Server setup
MySQL setup
Day picture
Week picture
Month picture
Daily Energy Consumption
last.htm file

Download phần mèm và Hướng dẫn tại đây.

Table of Contents