Self Help Documentation
< All Topics
Print

Set cảm biến SDS011 về chế độ measuring

Cảm biến SDS011 có 2 chế độ SleepingMeasuring. Vì lý do nào đó, cảm biến được thiết lập ở chế độ Sleeping, dẫn đến việc router digiAQI không đo được giá trị bụi mịn từ cảm biến.

Để thiết lập lại chế độ Measuring cho SDS011, bạn sử dụng một máy tính/laptop chạy hệ điều hành windows.

Gắn SDS011 vào cổng USB của máy tính

Cài đặt driver và phần mềm Laser PM25 Sensor V1.88 download tại đây.

Bật chương trình Laser PM25 Sensor V1.88 và thiết lập thông số như hình sau:

Chỉ thiết lập 2 thông số Report mode: Initiative / Work state: Measuring

Table of Contents