Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn đưa dữ liệu bụi mịn digiAQI lên Ubidots cloud

Ubidots là nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây IoT cloud, Ubidots STEM (trước đây là Ubidots Education) cung cấp giới hạn dịch vụ lưu trữ và hiển thị dữ liệu cho các nhà phát triển, sinh viên hoặc tổ chức giáo dục về IoT.

Ubidots STEM

  • Đường dẫn đăng ký tài khoản https://ubidots.com/stem .
    Cách đăng ký và kích hoạt tài khoản giống với các nền tảng thông thường khác (Sử dụng email khai báo, check email để kích hoạt tài khoản).
  • Ubidots STEM miễn phí trọn đời 3 thiết bị IoT (tần suất push dữ liệu giới hạn 30 lần/phút và 4.000 lần/ngày)
  • Có Dashboard hiển thị dữ liệu

Push dữ liệu từ digiAQI lên Ubidots STEM

Sau khi đăng nhập Ubidots, vào My Profile > API Credentials

Bạn copy Default Token được tạo sẵn hoặc có thể tạo mới. Token này sẽ khai báo vào lúc cấu hình digiAQI

Khi cấu hình digiAQI, Ở bước cấu hình Home > Cloud setting
Check chọn Ubidots STEM, và điền TOKEN vào.

Lưu ý: phần Others > Device name – Ubidots sẽ nhận ra thiết bị bằng tên này
SAVE lại và Khởi động digiAQIvề Working mode.

Test Kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiAQI router kết nối được internet nó sẽ push dữ liệu lên cloud Ubidots. Vào menu Devices > Devices sẽ thấy dữ liệu vừa được push lên

Click vào để xem chi tiết

Đến đây bạn có thể sử dụng công cụ trên giao diện web của Ubidots để tạo ra dashboard đẹp theo sở thích.

Table of Contents