Self Help Documentation
< All Topics
Print

Tích hợp VOLUME2 Music Server vô Home Assistant

Nhà thông minh Home Assistant (hass) từ phiên bản 0.111 release ngày 20 May 2020 đã bắt đầu hỗ trợ chính thức forked-daapd, tức là bạn dễ dàng tích hợp VOLUME2 Music Server vào dashboard của hass.
Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bước thực hiện. Sau khi tích hợp xong, từ dashboard chính của hass bạn dễ dàng điều khiển các vùng chơi nhạc trong giải pháp nhạc đa vùng bằng Airplay sử dụng VOLUME2 Music Server

Thực hiện:

Từ giao diện chính hass, chọn Configuration >> Integrations, chọn forked-daapd trong danh sách hỗ trợ, tiếp theo nhấn vào nút +

Ở màn hình tiếp theo nhập thông số của VOLUME2 Music Server, có thể sử dụng tên volume2 hoặc địa chỉ IP address
Phần API password để trống.

Sau khi Submit thì dashboard của hass sẽ có VOLUME2 và các thiết bị Output mà VOLUME2 đang quản lý

Bạn dễ dàng on/off các vùng chơi nhạc, điều chỉnh âm lượng cho từng vùng, chọn playlist nhạc lưu trữ trên music server, …ngay trên màn hình chính của hass

Table of Contents