Self Help Documentation
< All Topics
Print

Quên mật khẩu login VOLUME2

Nếu bạn chưa thực hiện thay đổi, mật khẩu mặc định của user data là (volume2). Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu này và vì lý do nào đó bạn đã quên.

Khi xóa file secret trong thư mục music, thì mật khẩu sẽ trở về mặc định.

Table of Contents