Self Help Documentation
< All Topics
Print

WebDAV server trên dock NAS Seagate

Firmware mới myNas cho Dock Seagate GoflexHome có thêm lựa chọn GoWebDAV (ver 07jan2023) thay thế cho FileBrowser. GoWebDAV cung cấp tính năng cơ bản của một WebDAV server.

WebDAV là gì?

WebDAV sử dụng giao thức HTTP/HTTPS để truyền dữ liệu, file, thư mục một cách dễ dàng từ máy tính đến thiết bị NAS thông qua mạng nội bộ hoặc internet.

Khi sử dụng WebDAV bạn sẽ map dữ liệu trên NAS về máy tính thành một ổ đĩa mạng – hoàn toàn giống như cách chúng ta Map Network Drive trong mạng nội bộ (sử dụng giao thức SAMBA/FTP trước đây).

WebDAV server trên firmware mới

Sau khi tiến hành flash lại firmware Dock NAS Seagate, bạn bật tính năng WebDAV server ở mục NAS > GoWebDav

Khai báo Username và Password sẽ sử dụng để truy cập WebDAV server

Nhìn thấy GoWebDav RUNNING, bạn chọn OPEN WEB INTERFACE để test kết quả

Nếu thành công, WebDAV server sẽ yêu cầu đăng nhập bằng Username và Password bạn khai báo ở bước trên.

Map thư mục share trên NAS qua WebDAV

Để truy cập file, folder từ WebDAV server ta tiến hành Map network drive.

Trên Windows từ cửa sổ Explorer, click phải chuột vào This PC rồi chọn Map network drive

Để đạt được tốc độ truy cập cao nhất khi máy tính cùng mạng nội bộ với dock NAS thì bạn khai báo đường dẫn nội bộ http://myNas.local:8088 (hoặc http://IP_Address:8088) vào mục Folder trên màn hình Map Network Drive

Map network drive với đường dẫn mạng nội bộ trên máy tính Windows

Lưu ý:

Mặc định trên Windows không cho phép xác thực WebDAV server bằng HTTP, để bật tính năng xác thực HTTP bạn phải import KEY sau vào registry:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters]
"BasicAuthLevel"=dword:00000002
"FileSizeLimitInBytes"=dword:ffffffff

download registry KEY.

(Khởi động lại Windows sau khi import registry mới có hiệu lực).

Trong trường hợp Map ổ đĩa từ internet bạn đăng ký domain truy cập từ xa rồi tiến hành map ổ đĩa qua tên miền đã đăng ký https://xxx.caigi.day

Sau thao tác Map ổ đĩa thành công bạn truy cập file, folder trên dock NAS như ổ đĩa trên máy tính

Table of Contents