Self Help Documentation
< All Topics
Print

Truy cập myNAS từ xa qua Internet

File Browser hoặc WebDAV server trên Dock NAS Seagate hỗ trợ truy cập từ xa qua internet. Mỗi thiết bị Dock NAS Seagate chạy firmware mới được cố định bằng một đường dẫn URL dưới dạng https://xxx.caigi.day. Mời bạn trải nghiệm Live demo truy cập từ xa File Browser qua internet.

Bạn phải đăng ký để lấy Remote ID. Sau đó nhập Remote ID vào mục VPN, Remote NAS trên giao diện Web quản trị Dock NAS.

Thông thường Remote ID sẽ là Số điện thoại mà khi bạn thực hiện đăng ký.

Khi cài đặt Remote NAS thành công bạn sẽ thấy đường link truy cập từ xa FileBrowser/WebDAV server qua internet ở mục OPEN INTERNET LINK.

Phiên bản cập nhật 27 tháng 09 năm 2023, chức năng Remote NAS (*.caigi.day) đổi thành Remote Luci với tên miền được tùy chọn *.tinymation.com

Tham khảo hướng dẫn Remote Luci chi tiết ở https://tinymation.com

Table of Contents