Self Help Documentation
< All Topics
Print

Bật tính năng SMS trên Domo Router (build 2023)

Domo Router có sẵn tính năng Gửi/Nhận tin nhắn SMS qua modem 3G (usb Dcom), tính năng SMS này hỗ trợ API để tích hợp vào Domoticz dùng gửi cảnh báo.

Cấu hình tính năng SMS

Đảm bảo usb Modem có sim card được gắn vào cổng usb Domo Router. Truy cập mục Modem > SMS Messages

Chọn Configuration, rồi thiết lập các thông số

Màn hình SMS Settings

  • SMS reading port: /dev/ttyUSB0 (*)
  • Message storage area: Modem memory
  • SMS sending port: /dev/ttyUSB0 (*)
  • User contacts: myNumber;0912345678
Các thông số khác để mặc định hoặc bạn tìm hiểu thêm

Màn hình USSD Codes Settings

USSD sending port: /dev/ttyUSB0 (*)

Màn hình AT Command Settings

Xong chọn SAVE & APPLY

(*): usb Dcom khi gắn vào Domo Router sẽ tự động sinh ra các device /dev/ttyUSB0; /dev/ttyUSB1; /dev/ttyUSB2;… thông thường ta chọn /dev/ttyUSB0 làm device gửi nhận SMS. Trong trường hợp tính năng SMS cấu hình /dev/ttyUSB0 không được bạn thử chọn các device khác.

Kiểm tra Gửi/Nhận SMS

Mục Send Message, chọn User contacts là myNumber (khai báo số điện thoại ở mục Cấu hình), gõ nội dung cần test và nhấn SEND TO NUMBER.

Sau bước này nếu cấu hình thành công sẽ thấy tin SMS được gửi đến số điện thoại myNumber.

Tích hợp SMS vô Domoticz

Enable API

Mục API Settings, chọn Enable và khai báo API Key, ví dụ API key: 123456

Nhập API key xong chọn SAVE & APPLY

Khai báo SMS trên Domoticz

Trên domoticz, chọn Setup > Settings. Tiếp theo chọn Notifications

Mục SMS (fake Clickatell), nhập API key và Số điện thoại nhận tin nhắn cảnh báo.

Chọn Test để kiểm tra việc domoticz gửi SMS vào điện thoại. Chọn Apply Setting để lưu cấu hình.
Table of Contents