Self Help Documentation
< All Topics
Print

Cấu hình cơ bản

Mặc định Raspberry Pi sau khi flash firmware sẽ có tên là rpi. Bạn sử dụng trình duyệt trên điện thoại/laptop truy cập vào địa chỉ web mặc định http://rpi.local hoặc http://192.168.x.x (địa chỉ IP address mà router cấp tự động cho rpi).

Tài khoản quản trị mặc định: root/admin

Bật tính năng Home Assistant

Chọn mục System, Home Assistant

Check Enable. SAVE & APPLY.

Truy cập Home Assistant (local)

Sau khi bật Enable Home Assistant (hass) lần đầu, bạn đợi khoảng 20 giây cho hass khởi động xong. Bạn có thể xem trạng thái ở Tab home-assistant.log và file cấu hình ban đầu Tab: configuration.yaml

Dùng trình duyệ truy cập http://rpi.local:8123

Khai báo tài khoản để sử dụng.

Table of Contents