Self Help Documentation
< All Topics
Print

Cấu hình Integration MQTT trên Home Assistant

Khi Zigbee2MQTT, Numpad2MQTT, 433Mhz-Router đã chuyển dữ liệu cảm biến lên MQTT server, trong Home Assistant ta cần cấu hình một MQTT integration để các dữ liệu cảm biến này được hiển thị thành devices/sensors trên giao diện quản lý Home Assistant.

Thực hiện

Sau khi đăng nhập vào Home Assistant, chọn Integrations, nhấn ADD INTEGRATION

Tiếp theo chọn MQTT

Khai báo thông tin MQTT server (giống như ở bước cấu hình RTL433 to MQTT hay Zigbee2MQTT)

Thông báo Integration MQTT thành công

Sau bước trên, khi cảm biến phát sinh dữ liệu, mục MQTT sẽ hiện ra thông tin device, entities

Một cảm biến nhiệt ẫm được đưa vào Home Asssistant.

Với Numpad2MQTT-Router, sau khi khai báo tích hợp MQTT ta nhấn và giữ (~2 giây) bất kỳ phím nào trên bàn phím Numpad thì sẽ xuất hiện switch tương ứng trên HomeAssistant để ta sử dụng làm công tắc ngữ cảnh.

Table of Contents