Self Help Documentation
< All Topics
Print

Flash Numpad2MQTT cho mini router a5-v11

Hướng dẫn này thực hiện flash router a5-v11 từ firmware gốc (qualcomm firmware) thành firmware Numpad2MQTT.

Bước 1. USB disk FAT32

Download a5-v11-openwrt.zip và bung nén (unzip) vào thư mục gốc của USB disk, ví dụ: E:\a5-v11-openwrt\

Trong thư mục a5-v11-openwrt gồm có 3 file (a5v11-openwrt-uboot-256.bin, firmware.binflash-oem.sh)

Bước 2. Chuẩn bị

Sử dụng laptop để thực hiện. Dùng dây cáp mạng LAN nối cổng LAN a5-v11 router với cổng LAN trên Laptop. Dây cấp nguồn cho a5-v11 router cắm vào cổng USB của laptop. USB disk chuẩn bị ở bước 1 cắm vào cổng USB của router a5-v11.

Bước 3. Khởi động a5-v11 router

Sau khi cắm nguồn usb 5V cấp cho router a5-v11, đèn LED đỏ sẽ sáng và nhấp nháy vài giây, tiếp đèn LED xanh chớp khoảng 1 phút thì quá trình khởi động router hoàn tất.

Bước 4. Kiểm tra IP

Kiểm tra địa chỉ IP address của laptop sẽ được router a5-v11 cấp địa chỉ IP 192.168.100.x (router a5-v11 có DHCP server)

Bước 5. Kiểm tra firmware đang chạy

Dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ http://192.168.100.1 (admin/admin) để đảm bảo nhìn thấy giao diện web của router a5-v11 đang chạy firmware qualcomm

Lưu ý: Nếu bạn thấy giao diện web của router a5-v11 không giống như hình trên thì có thể phiên bản của bạn không thể thực hiện flash firmware theo hướng dẫn này được.

Bước 6. Telnet

Dùng putty để telnet vào a5-v11

Bước 7. Tiến hành flash

Thực hiện tuần tự các lệnh

đăng nhập: admin/admin

cd /media/mnt/sda1/a5-v11-openwrt/

./flash-oem.sh

reboot

Đến đây là việc flash firmware Numpad2MQTT cho router a5-v11 đã xong.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Xem tiếp hướng dẫn cấu hình Numpad2MQTT-Router

Table of Contents