Self Help Documentation
< All Topics
Print

Flash router digiC-v3 về firmware gốc TPLink

Trong trường hợp bạn muốn đưa router digiC-v3 về firmware gốc của TpLink MR3020 thì thực hiện theo cách sau.

Dùng một máy tính sử dụng hệ điều hành windows hoặc MacOS đều được.

Download digiC-v3-to-stock firmware

Sau khi download firmware về máy tính, bung nén ra được file digiC-v3-to-stock.apc

Tiến hành Flash firmware

Ở chế độ cấu hình digiC-v3, bạn dùng trình duyệt trên máy tính truy câp http://192.168.8.1/cgi-bin/update.sh

Chọn Choose File, rồi chọn digiC-v3-to-stock.apc , sau đó chọn Do Upgrade

Quá trình flash để trở về firmware gốc TpLink mất khoảng 60 giây.

Lưu ý: không tắt nguồn router khi quá trình flash firmware đang diễn ra.

Sau khoảng 60 giây, router sẽ tự khởi động lại với firmware gốc của TpLink MR3020.

Table of Contents