Self Help Documentation
< All Topics
Print

Flash TpLink MR3020 thành digiC-v3

Bài hướng dẫn sau tiến hành flash router TpLink MR3020-v1 thành router digiC v3 – Thiết bị đo Nhiệt độ digiC-v3 hỗ trợ Telegram bot

Flash từ firmware gốc của TpLink.

Download digiC firmware

Sau khi download, giải nén bạn sẽ được file firmware digiC-v3.bin

Flash firmware

Từ giao diện quản trị TpLink MR3020-v1, chọn System tools, Firmware Upgrade

Chọn Choose File và chọn firmware: digiC-v3.bin đã download

Chọn Upgrade

OK để xác nhận.

Lưu ý: không tắt nguồn router khi quá trình flash firmware đang diễn ra.

Đợi cho đến khi quá trình flash firmware hoàn tất. Router sẽ tự khởi động lại và thực hiện cấu hình digiC-v3 để sử dụng.

Table of Contents