Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn digiAQI (đo bụi mịn) gửi cảnh báo qua Telegram

1. Cách đăng ký tài khoản, tạo bot và lấy API token telegram

Cách đăng ký tài khoản, tạo bot và lấy API token bạn xem ở đây.

2. Khai báo Telegram trên digiAQI

Khi cấu hình digiAQI, Ở bước cấu hình Home > Cloud setting
Check chọn Telegram bot, và điền BotToken/id ở bước 1 vào.

Save và khởi động digiAQI về working mode.

3. Test kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiAQI kết nối được internet nó sẽ push thông báo trạng thái và địa chỉ IP vào Telegram messenger

Các câu lệnh Telegram bot hỗ trợ trên digiAQI ver1

Khi quá ngưỡng cài đặt hoặc sensor đo bị lỗi, digiAQI sẽ gửi cảnh báo qua app Telegram messenger. Tần suất lặp lại 10 phút/lần cho đến khi thông số đo đạt về ngưỡng bình thường.

Table of Contents