Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn đưa dữ liệu bụi mịn digiAQI lên Thingspeak cloud

Thingspeak là nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây IoT cloud rất nổi tiếng và phổ biến trong cộng đồng Arduino Việt, Thingspeak hỗ trợ miễn phí rất tốt cho các dự án IoT giúp lưu trữ dữ liệu cảm biến theo thời gian.

Đăng ký tài khoản ThingSpeak

Truy cập vào địa chỉ https://thingspeak.com và chọn Sign Up để đăng ký một tài khoản miễn phí. Sau khi điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác thực tài khoản email.
Sau khi xác thực, login vào thingspeak để tạo channel.

Tạo Data Channel

Tạo Data Channel

Đặt tên Channel, Description
Field 1: sẽ lưu giá trị PM10 của digiAQI gửi lên (đặt Field 1 tên là pm10)
Field 1: sẽ lưu giá trị PM2.5 của digiAQI gửi lên (đặt Field 1 tên là pm25)
Save Channel.

Ở màn hình Channel vừa tạo xong, chọn mục API Keys và ghi lại Write API Key để khai báo vô setting digiAQI

Push dữ liệu lên Thingspeak

Khi cấu hình digiAQI, Ở bước cấu hình Home > Cloud setting
Check chọn Thingspeak, và điền TOKEN vào.

SAVE lại và Khởi động digiAQI về Working mode.

Test Kết quả

Sau khi khởi động xong, khoảng 30 giây, digiAQI kết nối được internet nó sẽ push dữ liệu lên cloud Thingspeak.

Quay lại mục My Channel, chọn Channel vừa tạo sẽ thấy data được push lên từ digiAQI, và biểu đồ với đường vẽ thể hiện hiện thông số PM10 và PM2.5 của cảm biến.

Khi có nguồn dữ liệu từ cloud thingspeak bạn có thể tích hơp vào các dashboard nhà thông minh hoặc các app trên thiết bị mobile để theo dõi thời gian thực giá trị đo được của cảm biến.

Màn hình Widget thingspeak trên điện thoại Android thể hiện thông số bụi mịn đo được.

Table of Contents