Self Help Documentation
< All Topics
Print

Hướng dẫn – Tạo và Xóa Báo thức

Thực hiện từ App điều khiển trên mobile

Truy cập menu báo thức

1.Vào Settings > Alarm Clock:

2. Ở màn hình này bạn có thể thực hiện: Tắt hết báo thức (turn on or off all alarms), đặt báo thức mới(add alarms), thay đổi/ điều chỉnh âm lượng báo thức (change the alarm volume), và đặt hiệu ứng âm lượng tăng dần khi báo thức (set alarms to fade in):

Đặt báo thức mới

1.Để đặt báo thức mới, chọn Add Alarm trên màn hình: 
2.Chọn thời điểm báo thức thích hợp, ví dụ 7 giờ 46 phút sáng:

3. Xong nhấn Done. Báo thức mới vừa đặt sẽ có hiệu lực và xuất hiện ở menu Alarm Clock:

GHI CHÚ: Để trở về màn hình chính (Home menu), chọn phím mũi tên phí trên bên trái đến khi trở về màn hình chính.

Thay đổi/ Hiệu chỉnh báo thức

Qbox cho bạn lựa chọn nhiều kiểu nhạc báo thức khác nhau, như:

  • Phát báo thức bằng playlist đang chọn trên Qbox Receiver( có thể là internet radio hoặc files nhạc đang lưu trên music server)
  • Nhạc mẫu Musical Sounds
  • Nhạc mẫu Natural Sounds
  • Sound Effects
  • Ngẫu nhiên (Random Mix)
  • Favorites
  • …..

1. Truy cập vào  Settings > Alarm Clock:
2. Chọn báo thức bạn muốn hiệu chỉnh: 

3. Thay đổi báo thức tại màn hình tiếp theo: Thời điểm báo thức (time set), ngày báo thức(days chosen), nhạc phát báo thức(Alarm sound), báo thức có lặp lại (repeat alarm), báo thức một lần (alarm one time), Bật/Tắt (enabled/disabled) hay Xóa luôn báo thức (remove the alarm):

Table of Contents