Self Help Documentation
< All Topics
Print

Lắp đặt và cấu hình cơ bản 433Mhz-Router

Lắp đặt

Mô hình là 433Mhz-Router sẽ kết nối không dây vào mạng wifi gia đình, thao tác lắp đặt với 3 bước đơn giản:

  • cắm USB DVB-T vào cổng usb trên Router (có thể dùng thêm dây USB nối dài cho phù hợp với vị trí đặt Router)
  • Gắn ăn ten 433Mhz vào DVB-T
  • Gắn adapter 12V-1A kèm theo vào cổng nguồn

Cấu hình cơ bản

Mặc định 433Mhz-Router sẽ phát sóng wifi 2.4Ghz với SSID tên là: MiMini/1234567890

Sử dụng điện thoại/laptop kết nối vào wifi MiMini, rồi dùng trình duyệt truy cập vào địa chỉ web mặc định http://MiMini.local hoặc http://192.168.8.1

Tài khoản quản trị mặc định: root/admin

  • Kết nối 433Mhz-Router vào mạng wifi gia đình

Chọn mục Network, Wireless. Tùy chọn kết nối vào mạng wifi 2.4Ghz/5Ghz mà chọn 802.11bgn hay 802.11nac, rồi chọn SCAN

Chọn mạng wifi cần kết nối vào ở kết quả SCAN

Ở màn hình tiếp theo, nhập thông tin mật khẩu kết nối wifi

Chọn SAVE & APPLY

  • Kiểm tra 433Mhz-Router đã kết nối thành công với mạng wifi gia đình

  • Mở firewall để có thể truy cập từ mạng wifi gia đình sang 433Mhz-Router

Chọn mục Network, Firewall, rồi Traffic Rules

Ở màn hình Traffic Rules, chọn ADD để tạo mới Rule

Tùy chọn đặt tên Rule, ví dụ: Allow_traffic_WAN_to_router

Lưu ý chọn Destination zone: Device như hình. SAVE

Chọn SAVE & APPLY

Sau bước này, từ mạng wifi gia đình (mạng LAN) có thể truy cập vào được 433Mhz-Router nên bạn không cần kết nối laptop/điện thoại vào mạng wifi MiMini nữa.

Thông tin địa chỉ IP Address mà wifi gia đình cấp cho 433Mhz-Router xem ở mục Status, Overview

Bật tính năng RTL433 to MQTT

Chọn mục Modem, Rtl433 to MQTT

Check Enable, chọn Home Assistant compatibility và nhập địa chỉ IP Address của MQTT server. SAVE & APPLY.

(433Mhz-Router có sẵn MQTT server không cần chứng thực)

Lưu ý MQTT server phải cùng địa chỉ IP address (giống nhau) khi khai báo Integration MQTT trên Home Assistant
Table of Contents