Category - 433Router

Đọc data từ các cảm biến thời tiết RF 433Mhz (như nhiệt kế, độ ẫm đất, đo mưa, đo mực chất lỏng, gió,…) rồi chuyển data lên Home Assistant qua MQTT