Self Help Documentation
< All Topics
Print

Tasmota tích hợp Sonoff 4CH vào Domoticz – Công tắc wifi hỗ trợ 4 thiết bị độc lập

Các bước thực hiện tương tự như đối với Sonoff TH16 Tasmota

Lưu ý:

  • Ở Bước đặt tên cho Sonoff 4CH Tasmota (ST) (Configuration >Configure Other)
    Nhập 4 Friendly name khác nhau cho 4 công tắc. 4 tên này tương ứng sẽ hiển thị vào trong Domoticz
  • Trên Domoticz, sử dụng chung plugin với Sonoff TH16 Autodiscovery of Tasmota Devices (Setup > Hardware)
  • Thiết bị (Setup > Devices) sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện 4 thiết bị light/switch tương ứng với 4 tên mà ta đã đặt cho ST.

Màn hình Dashboard có 4 công tắc Sonoff 4CH vừa tích hợp.

Table of Contents