firmware 433Mhz router cho Mi-mini

Đây là bản Openwrt cho Router wifi Xiaomi mini  có đầy đủ tính năng router wifi thông thường, và hỗ trợ thêm:

Firmware flash qua boot Breed.

Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng.

Download