Self Help Documentation
< All Topics
Print

Zigbee trên Home Assistant Rpi

Để thu dữ liệu cảm biến zigbee bạn cần có 1 usb dongle CC2531 hoặc usb CC2652P Zigbee. Trên hình dưới đây là USB Zigbee rất dễ tìm mua trên các nền tảng thương mại điện tử.

USB Sonoff CC2652P (hình) gắn vào cổng usb trên Raspberry Pi

Home Assistant (hass) cho Raspberry Pi (Rpi) có 2 cách để tích hợp các cảm biến Zigbee: ZHA và Zigbee2MQTT.

Sử dụng ZHA – Zigbee Home Automation

Mặc định khi có usb Zigbee gắn vào Rpi, nếu hass đang hoạt động hass sẽ tự nhận biết và gợi ý chọn đưa vào Integration bằng ZHA; hoặc bạn có thể add thủ công qua menu Integration > Zigbee Home Automation

Màn hình tích hợp Zigbee với ZHA trên Home Assistant

Zigbee2MQTT

Một cách tích hợp khác là thông qua Zigbee2MQTT, dữ liệu cảm biến sẽ chuyển thành MQTT message đưa vào hass qua một MQTT Server.

Bản firmware Home Assistant trên Raspberry Pi đã có sẵn Zigbee2MQTT và MQTT Server (local 127.0.0.1, không chứng thực). Trong trường hợp bạn đã có sẵn MQTT server khác thì có thể tùy lựa chọn để sử dụng.

Với 1 usb zigbee gắn vào hass thì bạn chỉ có thể hoặc chọn tích hợp ZHA hoặc chọn tích hợp Zigbee2MQTT, trong trường hợp muốn sử dụng Zigbee2MQTT thì bạn bỏ qua/ hoặc delete ZHA đi.

Xác định ttyUSB/ttyACM?

Sau khi gắn USB Zigbee vào Rpi, bạn truy cập Status, Kernel Log để ý sẽ thấy Rpi phát hiện và sinh ra cổng ttyUSB0 (hình)

Bạn lưu ý port ttyUSB0 này để khai báo trong file cấu hình Zigbee2MQTT bước tiếp theo

Thông thường với USB CC2531 sẽ được nhận là ttyACM0 / USB CC2652P sẽ được nhận là ttyUSB0

Cấu hình Zigbee2MQTT

Chọn mục Modem, Zigbee2MQTT. Trong Tab Manual Config là nội dung file cấu hình Zigbee2MQTT (hoặc bạn có thể sử dụng Tiny File Manager để chỉnh sửa file cấu hình data/zigbee/configuration.yaml)

Bạn khai báo nội dung theo như mẫu cấu hình sau hoặc tham khảo thêm các mẫu cấu hình khác ở trang chủ https://zigbee2mqtt.io

homeassistant: true
frontend:
  port: 8080
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://192.168.0.119
advanced:
  log_level: info
  log_directory: /tmp
  log_file: zigbee2mqtt.info
serial:
  port: /dev/ttyUSB0

Mục frontend là khai báo bật giao diện web quản trị cảm biến Zigbee. Lưu ý mục MQTT, server phải cùng địa chỉ IP address (giống nhau) khi khai báo Integration MQTT trên Home Assistant.

Bật tính năng Zigbee2MQTT

Sau khi khai báo xong file cấu hình, bạn chọn mục Modem, Zigbee2MQTT

Check Enable, chọn SAVE & APPLY.

Đợi khoảng 30 giây cho dịch vụ Zigbee2MQTT khởi động xong. Bạn có thể xem log chi tiết ở Tab Info hoặc truy cập vào giao diện web quản trị cảm biến Zigbee.

Giao diện quản lý các cảm biến của Zigbee2Mqtt http://rpi.local:8080 (Bạn sẽ sử dụng giao diện này để thêm/xóa cảm biến)

Sau bước cấu hình Zigbee2MQTT xong bạn thực hiện tiếp khai báo Integration MQTT trên Home Assistant.

Table of Contents